Skip to Navigation

O projektu "Moje mjesto"

Dugoročni cilj projekta "Moje mjesto" je da doprinese naporima reforme lokalne uprave u Bosni i Hercegovini. Kako bi se postigao ovaj dugoročni cilj, projekat ima nekoliko specifičnih ciljeva:

- Da pojednostavi pristup podacima o općinama/opštinama u BiH za sve zainteresovane strane;

- Da poveća transparentnost procesa reforme lokalne uprave kao i transparentnost rada lokalne uprave;

- Da unaprijedi procese kreiranja politika, a koje se odnose na lokalnu upravu.

U okviru projekta, predviđene su, između ostalog, sljedeće aktivnosti:

 - Kreiranje sveobuhvatne, korisnički orijentisane, javno dostupne baze podataka o svakoj općini/opštini u BiH. Podaci će biti prikupljeni iz različitih izvora, sortirani, i pohranjeni u bazi podataka.

- Kreiranje analitičkih alatki koje dozvoljavaju komparaciju između općina/opština prema različitim varijablama/indikatorima/karakteristikama.

- Prikupljanje drugih relevantnih informacija i izvještaja o svakoj općini/opštini, kao i kreiranje profila za svaku općinu/opštinu. To znači da bi različiti općinski/opštinski akti, ali i drugi relevantni dokumenti, bili dostupni za svaku općinu/opštinu.

- Kreiranje web sajta koji će služiti kao interfejs za korisnike podataka i profila općina/opština. To znači da će svi podaci biti dostupni kroz jednostavan web interfejs.

Projektom su obuhvaćene osnovne teritorijalne jedinice lokalne samouprave: 78 općina i jedan grad (Grad Mostar) iz Federacije BiH, i 61 opština i jedan grad (Grad Banja Luka) iz Republike Srpske. Podaci o Gradu Sarajevu i Gradu Istočnom Sarajevu kao jedinicama lokalne samouprave koje teritorijalno obuhvataju više općina/opština u ovom momentu nisu dostupni na portalu "Moje Mjesto", no, dostupni su podaci o općinama/opštinama koje su u sastavu ova dva grada. Također su dostupni podaci o Distriktu Brčko kao jedinici lokalne samouprave.

Projekat je podržan od strane Instituta otvoreno društvo (Open Society Institute) i Švircarske agencije za razvoj i saradnju u Bosni i Hercegovini (Swiss Agency for Development and Cooperation Bosnia and Herzegovina).